"XEMESIS" CHI 140 TRIỆU CHO MỘT BỮA SHOPPING ĐÓN TẾT RỒI BỊ "XOÀI NON" GIẬN